Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

candycamilla
8585 d874
Reposted fromxawery xawery vialenifca lenifca
candycamilla
candycamilla
2344 5ac3 500
Reposted fromnenya nenya viaverdantforce verdantforce
candycamilla
6442 b7fa 500
Reposted fromBabson Babson viahonestlie honestlie
candycamilla
2381 22d0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEwels Ewels
candycamilla
7263 034a 500
Reposted fromcontigo contigo
candycamilla
7369 5a2c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
candycamilla
Reposted frombluuu bluuu
6709 bb9d

joshoohahhhhhh:

awwww-cute:

A baby chinchilla

why is this the first time I’ve seen a baby chinchilla

Reposted fromemmalead emmalead viatouchthesky touchthesky
candycamilla
3733 1fc1 500
Reposted fromRowena Rowena viamoai moai
candycamilla
Reposted frombluuu bluuu
candycamilla
Gdzieś we mnie, na samym dnie serca istnieje tęsknota. Ten rodzaj tęsknoty do której nie chcę wracać. Smutek za latami młodości, za tym co może nie było idealne, ale było moje. Minęło. Ludzie z tamtego czasu odeszli.
Pozostały one - całowicie bezlitosne.
Wspomnienia. Piosenki. Zapachy.
— aggape 19/08/2019
Reposted fromaggape aggape viatobecontinued tobecontinued
candycamilla
5552 d1ec
candycamilla
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
candycamilla
candycamilla
6091 349e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
candycamilla
6091 349e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
candycamilla
Szkoda, że na każde "nie rozumiem Cię", nie mogę zwyczajnie odpowiedzieć - wejdź na moją zupę.
— o.p
candycamilla
Mam cię na tyle w dupie, by odpisywać pojedynczymi wyrazami, bez kropek, przecinków i polskich znaków. Chuju.
— Ochocki, Vithren
candycamilla
Reposted frombluuu bluuu viacontigo contigo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl