Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2018

candycamilla
5757 436c 500
Reposted fromseaweed seaweed viazupson zupson
candycamilla
6989 30fe
candycamilla
2472 ea92 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella
candycamilla
0724 cd44
Reposted fromscorpix scorpix via4777727772 4777727772
candycamilla
6639 dad6
Reposted from4777727772 4777727772
candycamilla
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viaNoCinderella NoCinderella
candycamilla
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaNoCinderella NoCinderella
candycamilla
candycamilla
9729 117d 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viazupson zupson
candycamilla
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupson zupson

October 29 2018

candycamilla
8442 3a60 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
candycamilla
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viamadadream madadream
candycamilla
0065 4a5d
Reposted fromursa-major ursa-major viamadadream madadream
candycamilla
6010 0235 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
candycamilla
9624 af81 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
9839 3bea 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamadadream madadream
candycamilla
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viamadadream madadream
candycamilla
Nigdy nie zmienisz swojego życia, dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic viamadadream madadream
candycamilla
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl