Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

candycamilla
4347 7610 500
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
candycamilla
8427 b2eb 500
Reposted fromnyaako nyaako viayolo28 yolo28
candycamilla
Reposted fromweightless weightless viayolo28 yolo28
candycamilla
0833 9e8a 500
Reposted fromsoftboi softboi viacoeurina coeurina
candycamilla

gettingahealthybody:

This is perfection. I really love the art/the flowers.

candycamilla
candycamilla
2416 a1a3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialenifca lenifca
candycamilla
2744 77e0 500
Reposted fromlaters laters vianotyourstrawberry notyourstrawberry
candycamilla
2738 1f2c 500
Reposted fromlaters laters vianotyourstrawberry notyourstrawberry
candycamilla
2336 7941 500
candycamilla
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
candycamilla
1339 2883 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
candycamilla
candycamilla
4524 8d57 500
candycamilla
nie potrzeba słów, żeby wiedzieć, że coś się zmieniło.
— zasłyszane
candycamilla
(...) prawdziwą przyjaźń rozpoznaje się po tym, że nadal możesz do kogoś wrócić, nawet jeśli okoliczności życiowe zupełnie się zmienią.
— Penelope Ward - "Gentleman numer 9"
candycamilla
candycamilla
candycamilla
9905 8d19 500

October 29 2019

candycamilla
7914 ed56 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl