Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

candycamilla
candycamilla
candycamilla
7804 0b63
Reposted frompesy pesy viashakeme shakeme
candycamilla
6511 ce2f 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamoai moai
candycamilla
candycamilla
candycamilla
3791 577c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazupson zupson
candycamilla
candycamilla
Reposted fromlubje lubje viawarkocz warkocz
candycamilla
Przepraszam, że piszę nie chcę przeszkadzać zastanawiam się tylko jak Ci bije moje serce.
— M .Goniewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viawarkocz warkocz
7499 bbb1
Reposted fromsugikinator sugikinator viawarkocz warkocz
candycamilla
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viawarkocz warkocz
candycamilla
Kiedy ktoś przechodzi właśnie przez burzę, Twoja cicha obecność jest potężniejsza niż milion pustych słów.
— Thema Davis
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawarkocz warkocz
candycamilla
candycamilla
candycamilla
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viashakeme shakeme
candycamilla
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viashakeme shakeme
candycamilla
0851 ad9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
candycamilla
candycamilla
9167 bbc3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl