Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

candycamilla
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viamadadream madadream
candycamilla
2095 0571
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
candycamilla
5774 1b23
Reposted fromlaters laters viashakeme shakeme
candycamilla
7985 6d9a
Reposted fromerial erial viamadadream madadream
candycamilla
1042 fa0a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
candycamilla
4496 897d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
candycamilla
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viazupson zupson

June 20 2017

candycamilla
candycamilla
4184 375c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapannakies pannakies
candycamilla
4216 820d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNoCinderella NoCinderella
candycamilla
2382 5a74
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNoCinderella NoCinderella
candycamilla
1438 3169 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
candycamilla
3787 08bf 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapannakies pannakies

June 19 2017

candycamilla
3641 b6d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
candycamilla
3881 85a1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoeurina coeurina
candycamilla
5591 87e1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
candycamilla
5592 b087
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
candycamilla
2761 394e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl