Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2018

candycamilla
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
candycamilla
candycamilla
0623 1397
Reposted fromdusielecc dusielecc viapannakies pannakies
candycamilla
Reposted fromshakeme shakeme

March 25 2018

candycamilla

March 24 2018

candycamilla
8932 0eae
Reposted fromesmerra esmerra viawarkocz warkocz
candycamilla
9058 5ab4
Reposted fromcalifornia-love california-love viazupson zupson
candycamilla

Większość kobiet ma proste potrzeby i naprawdę nie wymaga wiele. Coś do jedzenia. Ładny ciuch. Kawałek wygodnego łóżka. No i przede wszystkim żadnych idiotów.

— - Rafał Wicijowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazupson zupson
candycamilla
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupson zupson
candycamilla
9835 a2c9 500
candycamilla
candycamilla
candycamilla
4932 c26e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viawarkocz warkocz
candycamilla
Reposted frombluuu bluuu viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 20 2018

candycamilla
2156 c140
candycamilla
0689 d551 500
Reposted fromMadristas Madristas viamadadream madadream
candycamilla
candycamilla
candycamilla
1600 9e5c 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl